Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Габрово, 04.09.2019

ОТНОСНО: Създаване на работна група от специалисти към ОИК-Габрово и назначаване на специалисти към ОИК-Габрово

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.78 от Изборния кодекс и  Решение №616-МИ/15.08.2019г.на ЦИК, ОИК - Габрово

 РЕШИ

1. ОИК-Габрово създава работна група от следните специалисти, който да подпомагат дейността й:

1.1. Експерт „Информационни технологии" към ОИК-Габрово за периода от 05.09.2019 г.  до  обявяване на изборните резултати (включително и при провеждане на втори тур).

Работата на експерта - компютърен специалист е: да поддържа интернет страницата на ОИК-Габрово, като осъществява публикуването на решенията и протоколите от заседанията на комисията, публичните регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, публичния регистър на кандидатите и кандидатските листи, публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК-Габрово и решенията по тях,  публичния регистър на регистрираните застъпници в ОИК - Габрово; да организира обявяването в интернет страницата на комисията на списъците на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, приети от ОИК - Габрово; списъците на членове на СИК/ПСИК; да организира въвеждането/актуализирането на данните на лицата, на които се издават удостоверения от ОИК-Габрово; ежедневно да осигурява предварителното обявяване на проектите за дневен  ред и да публикува съобщенията на ОИК - Габрово; да подпомага дейността на членовете на ОИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Община Габрово; да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на ОИК-Габрово..

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и осемдесет ) лева.

1.2. Технически сътрудник към ОИК-Габрово за периода от 05.09.2019 г.  до 2 дни от обявяване на изборните резултати (включително и при провеждане на втори тур).

Работата на техническия сътрудник е: да уведомява членовете на комисията за извънредните заседания; да подсигурява  необходимите информационни материали за заседанията; да води протоколите от заседанията на ОИК - Габрово, като отразява дата, час, дневен ред, обсъжданията по точките от дневния ред, докладите по проектите за решения, взетите решения и гласуването по тях, за което отразява поименното гласуване; да осигурява надлежното подписване на протоколите и решенията; да прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите; да поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания; да подрежда и окомплектова документите от регистърните преписки; да извършва предпечатна подготовка на големи по обем  материали; да сканира предоставените му от Председателя на ОИК - Габрово документи; да подпомага дейността на членовете на ОИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Община Габрово; да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на ОИК-Габрово.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 ( петстотин и шестдесет ) лева.

1.3. Технически сътрудник към ОИК-Габрово за периода от 05.09.2019 г.  до обявяване на изборните резултати (включително и при провеждане на втори тур). Работата на техническия сътрудник е: да изработва и отпечатва удостоверенията на регистрираните в ОИК – Габрово политически субекти и кандидати за кметове и общински съветници; да актуализира данните по списъчния състав на членовете на СИК, назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, като отразява всички промени, извършени с Решения на ОИК- Габрово; да изработва и отпечатва удостоверенията на назначените членове на СИК; подпомага дейността на членовете на ОИК – Габрово във връзка с подготовката на образци на бюлетини за различните видове избори; да подготвя списъците с данните на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове за проверки; да подготвя списъка с данните на членовете на СИК за предаване в община Габрово; да извършва проверката на предложените за кандидати и застъпници лица чрез „Информационно обслужване“АД,  да подпомага дейността по подготовка на презентациите на ОИК - Габрово, предназначени за обучение на членовете на СИК  и да осигурява излъчването им на обученията; да подпомага дейността на членовете на ОИК във връзка с предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и община Габрово; да извършва и други технически дейности, възложени му от председателя на ОИК-Габрово.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 ( триста и осемдесет) лева.

1.4. Един сътрудник за подпомагане на ОИК-Габрово при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК (26.10.2019г. – 28.10.2019г.).

Определя еднократно възнаграждение на сътрудника в размер на 100 сто) лева.

2.Назначава  инж. Павлина Тончева Христова., ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като Експерт „Информационни технологии" към ОИК-Габрово, считано от 05.09.2019 г.  и при условията, посочени в т.1.1  на решението.

3.Назначава Жана Русева Бастрева, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като Технически сътрудник към ОИК-Габрово, считано от 05.09.2019 г.  и при условията, посочени в т.1.2 на решението.

4.Назначава инж.Златина Стефанова Златева, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх, като Технически сътрудник към ОИК-Габрово, считано от 05.09.2019 г.  и при условията, посочени в т.1.3 на решението.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Габрово и на Главния счетоводител на община Габрово, за сключване на граждански договор с назначените лица при условията, посочени в т.1.1., 1.2 и 1.3 на решението.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

 • № 125-МИ / 04.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения