03.05.2022

Съобщение

Председателят на ОИК - Габрово свиква заседание на комисията на 04.05.2022г. от 12.30 часа.

26.10.2019

Съобщение

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

НА 26 ОКТОМВРИ 2019 год., /СЪБОТА/АДМ.СГРАДА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ № 3 /СЛУЖЕБЕН ВХОД/

 

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  

13.00 часа

13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25

13.25 часа

29,  30,  31,  32,  33,  34,  35, 49, 50, 36,  37,  38,  39

13.50 часа

40, 41,  42,  43,  44,  45,  46, 26,  27,  47, 48

14.15 часа

51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61

14.40 часа

28, 62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71

15.00 часа

72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  8081,  82,  83,  84

15.25 часа

85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93

15.45 часа

94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104

16.10 часа

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117

16.35 часа

 

18.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ОИК - ГАБРОВО УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА И НА ДВЕ ДАТИ.

23.10.2019г. (сряда) от 17.30ч. в ЗАЛА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК № 001 - СИК № 117, вкл.

24.10.2019г. (четвъртък) от 17.30ч. в ЗАЛА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА СИК № 001 - СИК № 117, вкл.

Обучаващи членове на ОИК – Габрово – Мария Недева, Евгени Попов, Иванка Баева, Анна Цонева и Еленка Колева.

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

15.10.2019

Вписване в публичния списък на упълномощени представители на партиите, коалициите или местните коалиции, воден от ОИК - Габрово

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или местна коалиция може да изготви списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Габрово от представляващия партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Габрово – 116 броя.

13.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 14.10.2019г. от 17:00 часа.

11.10.2019

Информация за избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

ОИК – ГАБРОВО ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 27.10.2019 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО, Адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3, Център за информация и услуги на гражданите, гише „Информация” или на тел.: 066/818 400.

На посочения телефон се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка. Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Габрово.

Избирателните секции на територията на община Габрово за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, са както следва:

СЕКЦИЯ №070500004, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7, подход от ул.Венец;
СЕКЦИЯ №070500024, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69, подход от ул. Прохлада;
СЕКЦИЯ №070500045, НУ "Васил Левски", ул. Христо Смирненски 27, подход от ул. „Христо Смирненски”
СЕКЦИЯ №070500078, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42, подход от ул. Китка

11.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 11.10.2019 г. от 17:00 часа

10.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 10.10.2019 г. от 17:00 часа.

09.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

ОИК - Габрово, уведомява партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10. 2019 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и  Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК. .

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до ОИК - Габрово по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден чрез подаване до ОИК на предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Габрово – 116 секции.

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

09.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 09.10.2019 г. от 17:00 часа

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019г., ОИК – Габрово публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., както следва:

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство с. Поповци

Кмет на кметство с. Яворец

07.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 07.10.2019 г. от 17:00 часа.

01.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 03.10.2019 г. от 17:00 часа.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 30.09.2019 г. от 17:00 часа

29.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 29.09.2019 г. от 12:30 часа.

25.09.2019

Съобщение

С Решение №8-МИ от 09.09.2019г., ОИК – Габрово е определила номерата на изборните райони в община Габрово, както следва:

0705 - Многомандатен изборен район за избор на общински съветници в община Габрово

0705 - Едномандатен изборен район за избор на кмет на община Габрово

070557675 - Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Поповци

070587120 - Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство с. Яворец

25.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 27.09.2019 г. от 17:00 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 24.09.2019 г. от 17:00 часа.

18.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 20.09.2019 г. от 17:00 часа.

17.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 17.09.2019 г. от 17:00 часа.

16.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 16.09.2019 г. от 16:30 часа

15.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 13.09.2019г. от 17.00 часа

11.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 12.09.2019г. от 17.00 часа

09.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 11.09.2019г. от 17.00 часа.

09.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Габрово е насрочено за 09.09.2019г. от 17.00 часа

04.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Габрово за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в община Габрово, започва от 9,00 ч. на 05 септември (четвъртък) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Габрово, находящ се на адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 130-МИ / 04.05.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/

 • № 129-МИ / 21.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/

 • № 128- МИ / 18.07.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

всички решения