Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
Габрово, 26.10.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП ”ДПС”, регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с Вх. №188/26.10.2019г. в регистъра на ОИК -Габрово, подадено от ПП ”ДПС”, чрез упълномощен  представител . С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 27 лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на упълномощени 26 представители. Констатира се едно несъответствие по отношение на Петьо Атанасов Тодоров – регистриран като упълномощен представител на МК, поради което ОИК - Габрово счита, че са налице условията за регистриране на 26 представители, съгласно окончателно потвърдения списък

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК

Р Е Ш И:

ВПИСВА 26 /двадесет и шест/ упълномощени представители на кандидатската листа на ПП ”ДПС” в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението да се обяви на таблото на ОИК   Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 26.10.2019 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 127-МИ / 05.11.2019

    относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

  • № 126-МИ / 05.11.2019

    относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

  • № 125-МИ / 04.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения