Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Габрово, 04.09.2019

ОТНОСНО: Приемно време за граждани, организация на заседанията на ОИК – Габрово, начина на приемане на решения и номерирането им, график на дежурства за периода 05.09.2019 г. – 15.09.2019г.

На основание  чл.87, ал.1, т.1 от ИК и  Решение №848-МИ/28.08.2019г. на ЦИК , ОИК – Габрово

РЕШИ:

1.Приемното време за граждани в ОИК – Габрово е: всеки ден – от 9.00 часа до 17.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

2.Заседанията на ОИК - Габрово ще се провеждат всеки ден от 17.00 часа, с изключение на случаите, когато Комисията реши друго.

Заседанията се свикват от председателя или по искане на поне една трета от членовете комисията. Членовете се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се обявява на таблото на ОИК - Габрово. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател. 

Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на ОИК - Габрово.

Комисията взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на ИК. При отмяна на решение за отхвърляне общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й. 

Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Членовете на ОИК - Габрово могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
            За проведено заседание на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК -Габрово се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата й.

При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се

прилага разпоредбата на чл.85, ал.9 от ИК.

Взетите от ОИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението  МИ - за избори за общински съветници, кметове на община и кметства .

3.Утвърждава График на дежурствата за периода 05.09.2019 г. – 15.09.2019г.

4.По време на дежурство членовете на ОИК – Габрово са длъжни:

- да се явяват в работното помещение на Комисията, в началните часовете, посочени в утвърдения график на дежурствата;

-да приемат и завеждат в съответните регистъри адресираните до ОИК – Габрово документи;

-да водят дневник на телефонните обаждания;

-да отговарят на въпросите на граждани и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са от компетенциите на ОИК;

-да предават на заинтересованите лица, адресираните до тях удостоверителни документи, издадени от ОИК – Габрово, след като удостоверят това действие с полагане на подписи от своя страна  и от страна на получателя в съответния регистър;

-да не допускат нерегламентирано от ИК изнасяне на документи от работното помещение на Избирателната комисия ;

-от 16.00 часа до 17.00 часа ежедневно, да подготвят проект на дневен ред за заседанието на ОИК – Габрово за деня и да организират обявяването му на интернет страницата на комисията (Приложение №1 към протокола от 04.09.2019 г.);

- да докладват пред комисията входящата и изходяща кореспонденция и да предлагат проекти на решения по нея.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

 • № 125-МИ / 04.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения